Ved å klikke “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigasjon, analysere nettstedbruk og bistå i vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Vedtekter

(Vedtatt på årsmøtet 01.04.17)

§ 1 Formål

Alopeciaforeningen Norges formål er å gi og innhente informasjon, råd og veiledning om sykdommen Alopecia Areata/Totalis/Universalis. Organisasjonen skal ivareta medlemmenes interesser, og oppfordre til deltagelse på organisasjonen aktiviteter. Organisasjonen skal ha en likeperson i hvert av landets fylker med tilbud om kontakt med alle medlemmer.

§ 2 Medlemmer

Alopeciaforeningen Norge er en åpen, demokratisk, landsomfattende forening med individuelt medlemskap. Medlemmene inndeles i fem grupper:

  • Gruppe 1: Hovedmedlem voksen: Medlemmer over 18 år
  • Gruppe 2: Hovedmedlem barn: Medlemmer under 18 år
  • Gruppe 3: Familiemedlem: Pårørende til medlemmer i gruppe 1 og 2, bosatt på samme adresse. (Med pårørende er å forstå: foreldre, besteforeldre, barn, søsken, ektefelle/ samboer – det er krav om samme bostedsadresse)
  • Gruppe 4: Støttemedlemmer (privatpersoner som ønsker å støtte oss økonomisk)
  • Gruppe 5: Sponsorer (Firma eller lignende som ønsker å støtte oss økonomisk) Krav til gyldig medlemskap: Medlemmer må ha betalt kontingent for inneværende år før de kan delta på årsmøtet med forslags- og stemmerett. Gruppene 4 og 5 har ikke forslags- og stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, vil slettes fra medlemsregisteret etter at purring og varsel er gitt. Medlemmer må oppgi korrekt fødselsdato til medlemsregisteret.

Dersom foreningen skulle få post i retur fra et familiemedlem uten ny adresse oppgitt, vil retningslinjene være at medlemskapet legges på is inntil medlemmet kontakter oss om ny adresse. Familiemedlemmer som endrer adresse til en annen adresse enn hovedmedlemmet, vil retningslinjene være at medlemskategorien endres uten varsel, til hovedmedlem barn/voksen. Eventuell endring av kontingentsats vil ikke bli gjeldende før påfølgende kalenderår.

§ 3 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemmene i de ulike grupper for det påfølgende år. Kontingenten skal fastsettes forskjellig for hver gruppe. Kontingenten gjelder kalenderåret. Medlemmer som melder seg inn etter 1. november betaler halv medlemskontingent for inneværende år, og ordinær kontingent fra neste kalender år.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i foreningens anliggender. Det ordinære årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai måned og innkalles med minst fire ukers varsel. Styrets årsberetning og årsregnskap, samt budsjettforslag, sendes med innkallingen. Forslag til årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Dagsorden for det ordinære årsmøtet er:

a) Åpning
b) Godkjenne de fremmøtte representantene
c) Velge ordstyrer, møtereferent samt 2 til å undertegne protokollen, samt to til tellekorps
d) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
e) Godkjenne årsberetning
f) Godkjenne revidert regnskap
g) Behandle innkomne forslag
h) Fastsette kontingent
i) Vedta budsjett
j) Valg av:
   Leder
   Nestleder
   Kasserer
3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Revisor
Valgkomitee bestående av 3 personer
(Valgkomitee har funksjonstid tre år. Ett medlem er på valg hvert år.)
Forslags- og stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år og har betalt kontingent for inneværende år. Gruppene 4 og 5 har ikke forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer og varamedlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. Styret innstiller på ny valgkomité.

Alle voteringer avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er et forslag forkastet, men ved valg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning. Dersom det er flere representanter som stiller til valg på samme funksjon, skal valget avgjøres skriftlig.

§ 5 Styret

§5-1 Foreningens styre består av leder, nestleder, kasserer og tre medlemmer. Det er i tillegg en- to varamedlemmer.

§5-2 Leder, nestleder og styremedlemmer blir valgt for to år, og for varamedlemmer ett år. For å sikre kontinuitet i styret er halvparten av styremedlemmene på valg hvert år.

§5-3 Et flertall av styremedlemmer/varamedlemmer skal være medlemmer som har sykdommen selv eller er pårørende til et slikt medlem.

§5-4 Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og kasserer foretas av årsmøtet direkte. Styret konstituerer sine arbeidsoppgaver på første styremøte etter årsmøtet.

§5-5 Styret leder foreningens virksomhet og disponerer foreningens midler i henhold til foreningens vedtekter og årsmøtets beslutninger. Styret sørger for at foreningens regnskap føres etter gjeldende retningslinjer/regnskapsloven.

Styret er beslutningsdyktige når minst fire – 4 – medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan opprette arbeidsutvalg og arbeidsgrupper.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene i foreningen krever det.

For innkallelse til og for avstemming på ekstraordinært årsmøte gjelder de samme bestemmelser som for det ordinære årsmøtet.

Bare de saker som er ført opp på dagsordenen kan behandles.

§ 7 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Hva endringene går ut på, må på forhånd være kunngjort for medlemmene.

§ 8 Eksklusjon av medlem

Styret kan ekskludere et medlem som opptrer til skade for foreningens formål. I slike tilfelle skal vedkommende få anledning til å redegjøre for sitt syn før saka behandles.

Årsmøtet skal orienteres om eksklusjon av et medlem etter denne bestemmelse. Et medlem som ekskluderes, kan anke avgjørelsen inn for årsmøtet.

Årsmøtet avgjør anken, men det kreves 2/3 flertall for eksklusjon av medlem

§ 9 Oppløsning

Foreningens oppløsning kan bare besluttes på årsmøte når dette er medtatt i innkallelsen.
Spørsmålet om oppløsning avgjøres med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter.

Årsmøtet bestemmer hvorledes det i tilfelle skal forholdes med foreningens midler.