Ved å klikke “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigasjon, analysere nettstedbruk og bistå i vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Stønadsordningen

De som ønsker hårerstatninger eller hodeplagg, kan få økonomisk støtte til dette fra NAV. Du kan selv bestemme hvor du kjøper din hårerstatning. For å søke stønad må man legge ved legeerklæring på diagnosen. Ved første gangs anskaffelse av hårerstatning eller hodeplagg, krever NAV legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer (hudlege) ved søknad om støtte. Da NAV kan kreve dokumentasjon for varighet av sykdommen for utbetaling av støtten, anbefaler vi at du får hårtapet dokumentert ved første gangs konsultasjon for dette. Stønadsordningen for ulike diagnoser kan endres fra år til år, og stønadsbeløpet vil derfor kunne variere.

Kontakt oss gjerne hvis du har flere spørsmål knyttet til stønadsordningen. Klikk her for å finne vår kontaktinformasjon.

Gjeldende satser

For å finne NAV sine satser for hjelpemidler kan du klikke her.

Gjeldende satser for stønad til parykk er 6 035 kroner per kalenderår. Maksimal stønad til individuelt tilpasset parykk ved særskilte medisinske vilkår er 15 625 kroner per kalenderår. Dette kan gis dersom det er nødvendig med individuelt tillaget parykk som følge av enten avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale. Se punkt "11.4 - utvidet stønad" i rundskrivet under for mer utdypende informasjon.

For personer under 30 år gjelder spesielle regler, og de kan årlig få stønad til inntil:

  • seks syntetiske standardparykker eller
  • to standardparykker av ekte hår eller
  • to individuelt tillagede parykker som kan være laget av syntetisk materiale eller ekte hår

Utgiftene for personer under 30 år dekkes fullt ut i den utstrekning de er nødvendige. I NAV sitt rundskriv står det at det i utgangspunktet sjelden vil være nødvendig med en individuelt tillaget parykk av ekte hår eller syntetisk materiale som koster mer enn kr. 25.000,-. I unntakstilfeller kan det likevel gis en litt dyrere parykk, dersom dette er nødvendig. Se mer utdypende informasjon om dette under punkt "11.5 - stønad til personer under 30 år" i rundskrivet under.

Søknadsskjema

Noen forhandlere hjelper deg med å søke stønad til hårerstatning. Du kan også gjøre det selv i etterkant ved å sende inn originalkvitteringer. Dette krever at du selv betaler og deretter får pengene tilbake. Det er også mulig å søke på forhånd og deretter ettersende originalkvittering, og derved unngå å legge ut beløpet selv.

For å søke stønad selv må du skrive ut søknadsskjema fra NAV, fylle inn skjemaet og sende det per post.

Søknadsskjema til hårerstatning eller hodeplagg finner du her: https://www.nav.no/parykk#Sok

Her velger du punktet "parykk/øyeprotese/ansiktsdefektprotese/spesial-BH/brystprotese/alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse" og deretter "send på papir". Du må legge ved legeerklæring og originalkvitteringen på hårerstatningen. Har du tidligere sendt legeerklæring kan du skrive dette i søknaden. NAV gir beskjed dersom de har behov for ny legeerklæring.

Rundskriv

I NAV sitt rundskriv finnes gjeldene regler for hvem som kan få støtte, hvilken type støtte og hva som kreves av dokumentasjon. Rundskrivet i sin helhet kan du lese ved å trykke her. Se kapittel 11; forskriften § 8 Parykk.

Under har vi samlet noen viktige punkter fra rundskrivet per 01.01.2020, men vi anbefaler å lese kapitlet i rundskrivet i sin helhet.

11. Forskriften § 8 Parykk

Det kan ytes stønad til parykk. Med parykk menes, i denne sammenhengen, kunstig hodehår i form av løshår festet til en «hette» som helt eller delvis dekker hodet. Ofte er dette omtalt som hårprotese da den skal erstatte eget hår.

Det kan også tilstås stønad til annen hårerstatning så som delparykk/hårdel/tupé. Slik hårerstatning kan være egnet der hårtapet er flekkvis.

Parykk/hårdel kan være laget av ekte eller syntetisk hår. De kan være håndknyttede eller produsert maskinelt, masseprodusert eller individuelt tillaget.

Det kan ikke ytes stønad etter denne bestemmelse til ulike former for hårimplantasjon/-transplantasjon.

Det kan heller ikke ytes dekning av utgifter til behandling for å få håret tilbake ved alopecia (minoxidilbehandling o.l.).

11.1. Krav til hårtap og varighet

Parykk kan kun dekkes gjennom folketrygdens bestemmelser dersom det foreligger et helt eller delvis hårtap. Hårtapet må likeledes ha årsak i sykdom eller i behandling av sykdom.

Hårtapet må som en hovedregel også være varig, jf. pkt. 3.4 om varighet. Det vil si at varighetsvilkåret først er oppfylt når hårtapet har vart i 2-3 år, eller hvis lege har sannsynliggjort at hårtapet vil vare i minst 2-3 år. Det er ikke en forutsetning om at hårtapet er konstant. Varighetsvilkåret kan også være oppfylt selv om hårtapet endres eller har gjentagende og periodevise svingninger.

11.1.1. Sykdom

Sykdom kan medføre håravfall. Det kan være flere sykdommer som fører til hårtap og som kan gi rett til stønad til parykk, den mest utbredte er alopecia.

Ved første gangs anskaffelse må det dermed godtgjøres av spesialist i hudsykdommer (dermatolog) at hårtapet (alopecia) skyldes sykdom eller behandling for sykdom.

11.2. Anskaffelse/gjenanskaffelse av parykk

Det er ikke inngått avtaler om kjøp av parykk mellom NAV og leverandører. Medlemmene kan fritt velge hvilken leverandør/forhandler de vil bruke, jf. pkt. 14.24 om oppgjør og utbetaling av parykk. Reiseutgifter dekkes imidlertid kun til nærmeste leverandør/forhandler, jf. egne retningslinjer for reise etter kapittel 10 samt pkt. 16 om reise i dette rundskrivet.

Ved første gangs anskaffelse må hårtap, årsak, varighet og behov dokumenteres av lege gjennom legeerklæring.

Uttalelse fra relevant spesialist er ofte nødvendig, jf. pkt. 11.1.1 om sykdom.

Er det godtgjort at medlem har behov for parykk, trenger man ikke legeerklæring de påfølgende årene. Dersom det anses nødvendig kan ny og oppdatert medisinsk dokumentasjon etterspørres.

11.2.1. Stell og vedlikehold av parykk

Det ytes ikke stønad til å dekke utgifter til stell og vedlikehold av parykk. Dette fremkommer klart av forskriftens ordlyd. Med stell og vedlikehold menes blant annet utgifter til vask, klipp, stell mm. Dette fordi slike utgifter er å sammenligne med de utgifter som også andre har til klipp, farging og stell av hår. Utgifter til sjampo, balsam eller andre hårprodukter dekkes derfor heller ikke. Dette selv om spesielle sjampoløsninger skulle være nødvendig.

11.3. Ordinær stønad

Det kan ytes stønad til en eller flere parykker per kalenderår. Etter hovedregelen gjelder altså ingen antallsbegrensning. Medlem står også fritt til å velge leverandør, parykk og kvalitet etter eget ønske.

Stønaden er begrenset til fastsatt beløp. Beløpet fastsettes av Stortinget, se stønadsoversikten. Stønadsbeløpet er absolutt. Den enkelte må derfor selv betale utgifter som overgår stønadsbeløpet, jf. også pkt.11.4 om utvidet stønad.

Det er ikke anledning til å overføre «gjenværende midler» til påfølgende år. Det vil si at dersom medlemmet kun kjøper en parykk til f.eks. 3.000 kroner ett år, kan ikke det resterende beløpet «overføres» til det påfølgende år.

Det kan heller ikke ytes stønad slik at medlemmet forskutterer fremtidig stønad til parykk og får dekket utgifter utover stønadsbeløpet mot ikke å få stønad påfølgende år.

11.4. Utvidet stønad

Utvidet stønad kan kun tilstås dersom det er nødvendig med individuelt tillaget parykk som følge av enten avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale.

Individuelt tillaget innebærer at parykken er laget til medlem etter bestemte mål og materialkrav.

Utvidet stønad er begrenset oppad til fastsatt beløp.

At man både har avvikende hodeform og er allergisk mot syntetisk materiale, innebærer ikke at stønad kan gis tilsvarende to ganger stønadsbegrensningen.

11.4.1. Allergisk reaksjon

Det er her et vilkår at relevant kontaktallergi er dokumentert ved allergologisk utredning fra dermatolog (hudlege) eller spesialavdeling på sykehus. Det må utelukkes at årsaken til allergien skyldes reaksjon på ulike typer lim/teip eller annet material. Det er her tilstrekkelig at utredning og resultat gjengis av fastlege.

11.4.2. Avvikende hodeform

Det må dokumenteres at medlem har avvikende hodeform og at ordinær prefabrikkert parykk (parykker produsert etter standardmål f.eks. small, medium og large) ikke kan benyttes. Hvorfor individuell tillaget parykk er nødvendig skal klart fremgå, f.eks. at ordinær parykk ikke kan festes tilstrekkelig.

Det er som regel ikke tilstrekkelig å få dokumentasjon fra frisør/parykkleverandør alene. En uttalelse fra lege der hodets avvik beskrives er ofte nødvendig.

11.5. Stønad til personer under 30 år

Personer under 30 år som fyller inngangsvilkårene i forskriften § 8, første ledd, kan årlig få stønad til inntil

  • seks syntetiske standardparykker eller
  • to standardparykker av ekte hår eller
  • to individuelt tillagede parykker som kan være laget av syntetisk materiale eller ekte hår

Det følger av fast og langvarig forvaltningspraksis at det kan gis to standardparykker av ekte hår. Antallsbegrensningen for individuelt tillagede parykker av syntetisk materiale kan praktiseres lempelig når det er nødvendig behov for flere.

Barn vil ofte ha behov for individuelt tillagede parykker, fordi det er lite utvalg av standardparykker som passer til barn. Barns normale aktiviteter tilsier at de har et særlig stort behov for en parykk som sitter godt.

Utgiftene dekkes fullt ut i den utstrekning de er nødvendige. I utgangspunktet vil det sjelden være nødvendig med en individuelt tillaget parykk av ekte hår eller syntetisk materiale som koster mer enn kr. 25.000,-. I unntakstilfeller kan det likevel gis en litt dyrere parykk, dersom dette er nødvendig.

Personer under 30 år kan få full dekning til og med den datoen de fyller 30 år. Etter dette gjelder de ordinære reglene om stønadsbegrensning.

Dersom ordinær stønadsbegrensning er overskredet før fylte 30 år kan søknader om ytterligere refusjon etter fylte 30 år ikke tilstås.

11.6. Hodeplagg

Innenfor rammen av ordinær stønad dekkes hodeplagg så som luer, hatter, capser og hodesjal, etter spesifisert kvittering. Det er ikke et vilkår for få stønad til hodeplagg at hodeplagget er kjøpt hos parykkmaker.

Fast praksis tilsier at det også kan ytes stønad til alternative metoder så som hårforlengelse (hair-extension) og hårintegrasjon der disse kan erstatte en parykk/hårdel som er nødvendig.

Ved hårforlengelse/integrasjon er det kun utgifter til påsetting og eventuelt fornying som kan inngå i stønadsberegningen. Det gis likeledes ikke dekning av utgifter til stell, vask, klipp og generelt vedlikehold der medlem har hårintegrasjon eller hårforlengelse, se tilsvarende for parykk pkt. 11.2.1 om stell og vedlikehold.

Innenfor stønadsgrensen kan det ytes stønad til både parykk, hair-extension o.l. samt hodeplagg.

Stønadsgrensen er her absolutt og uten unntak. Stønadsgrensen gjelder her uavhengig av alder.

Utgifter til garn, stoff og annet materiell, for tilvirkning av hodeplagg, dekkes ikke.

Det ytes ikke reisedekning ved anskaffelse av hodeplagg og/eller hair-extension, jf. pkt. 16 om reise.