Ved å klikke “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigasjon, analysere nettstedbruk og bistå i vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Personvernerklæring

Personvernlovgivningen endres i Norge for å tilpasses EUs personvernforordning (GDPR). Dine personopplysninger får enda sterkere beskyttelse og du får bedre kontroll. Som medlemsorganisasjon er Alopeciaforeningen Norge avhengig av å kunne lagre og behandle personopplysninger for våre medlemmer. Innføringen av ny personopplysningslov i Norge bringer med seg nye plikter og rettigheter som foreningen må oppfylle. Vår personvernerklæringen kan du lese her:

Oppdatert 30.06.2018

 1. Innledning
  Alopeciaforeningen Norge, org. nr. 990470693 tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Alopeciaforeningen Norge samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
  Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
  Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.
 2. Formålet
  Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen, herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Alopeciaforeningen Norge.
  Medlemskap i Alopeciaforeningen Norge innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.
 3. Rettslig grunnlag
  Alopeciaforeningen Norge kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen (Plassholder1). Når en person frivillig melder seg inn i Alopeciaforeningen Norge har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger.
  Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.
 4. Innhenting og behandling av personopplysninger
  Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder deg inn i Alopeciaforeningen Norge. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn.
  Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangement. Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse.
  Vi har vurdert vårt grunnlag for å behandle personopplysninger, og har et dokument i vårt arkiv som beskriver situasjonen og våre begrunnelser. Ta kontakt, se pkt. 9, hvis du ønsker innsyn i dette dokumentet.
  Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Alopeciaforeningen Norge som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.
  Den registrerte har etter personopplysningsloven retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger ved å henvende deg til styrets leder, se pkt. 9, og få tilsendt en oppdateringslink til dine opplysninger. Foreningen vil automatisk gjøre dette en gang per år.
 5. Databehandler
  Alopeciaforeningen Norge benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister, innmelding og arrangement. Det er inngått egen databehandleravtale mellom Alopeciaforeningen Norge og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.
  StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.
 6. Sletting av personopplysninger
  For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap.
  Retten til å bli glemt gir deg i henhold til GDPR-artikkel 17 mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i pkt. 9.
  Iht. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet’s (BUFDIR) regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner er Alopeciaforeningen pålagt følgende behandlingsbestemmelser. Organisasjonenes sentralledd har ansvaret for å kunne dokumentere de opplysninger som er oppgitt i søknader om tilskudd, herunder gjøre tilgjengelig all dokumentasjon for tilskudds forvalter ved kontroll. Organisasjonen skal oppbevare dokumentasjonen i sentralleddet i fem år regnet f.o.m. 1. januar i grunnlagsåret.
 7. Rett til å klage
  Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.
 8. Sikringstiltak og prosedyre for avvikshåndtering av sikkerhetsbrudd
  Vi har utarbeidet tiltak og prosedyrer, alt står beskrevet i et eget dokument i vårt arkiv. Ta kontakt, se pkt. 9, hvis du ønsker innsyn i dette dokumentet.
 9. Kontaktopplysninger
  Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.
  Behandlingsansvarlig i Alopeciaforeningen Norge er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.

1Når en person melder seg inn i en medlemsorganisasjon oppstår implisitt en medlemsavtale.